Med anledning av Coronaviruset

Tillsammans med Torg- och marknadshandlarnas ekonomiska riksförening har vi kommit fram till att ge följande råd kopplat till Coronaviruset. Rådet innebär avsteg från våra annars gällande ”Rekommendationer och bestämmelser för SVENSK MARKNADSHANDEL”.


Stängning/inställda arrangemang av olika anledning och med koppling till Coronaviruset.

Om,
- myndighet förordar/beslutar om inställelse eller stängning av arrangemang,
- arrangören på eget bevåg kopplat till säkerhet, ställer in/stänger arrangemang,
- försäljare avstår/uteblir från arrangemang med koppling till Coronaviruset,

föreslås återbetalning av anmälningsavgifterna med avdrag av 20 procent för arrangörens kostnader. Arrangören har, oavsett genomfört arrangemang eller inte, kostnader för förberedelser. Om arrangören har ringa utgifter som måste utläggas för inställt arrangemang rekommenderas återbetalning med 100% av förbetald avgift.

Det kan också vara lämpligt att i förekommande fall och om möjligt sätta sista betalningsdag så nära ett arrangemang det går, förslagsvis en vecka. Dock är det fortfarande så att arrangören har rätt att debitera 20 procent av avgiften.


Utdrag ur Rekommendationer och bestämmelser för SVENSK MARKNADSHANDEL

12. Stängning av marknad
Arrangören har rätt att stänga marknaden av säkerhetsskäl om ordningsförhållandena är sådana att arrangören bedömer att fara föreligger för försäljarnas eller publikens säkerhet till liv, hälsa eller egendom. Likaså om myndighet kräver stängning av marknaden. I dessa fall råder force majeure och försäljare har därför ingen rätt till återbetalning av platshyra och avgifter.

13. Återbetalning
Om försäljaren inte har intagit sin plats vid marknadens början, och inte heller har meddelat besked om senare ankomst, har arrangören rätt att sälja platsen till annan. Återbetalning av platshyra sker inte i sådant fall, med mindre än giltigt förfall, såsom sjukdom motorhaveri eller dylikt. Giltigt förfall ska, om arrangören så kräver kunna styrkas. Sjukdom styrks med läkarintyg, motorhaveri eller dylikt styrks t ex med kvitto från den verkstad som utfört reparationsarbetet. Arrangören har dock rätt att, trots giltigt förfall, ta ut en kostnad för administration, bokad el eller vatten som dras av platshyran innan återbetalning.


Patrik Sikt
Ordförande
Marknadsarrangörers förening

Guido Carinci
Ordförande
Torg- och marknadshandlarnas ekonomiska riksförening